adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w zakresie polskiej myśli politycznej, historii politycznej Polski, historii stosunków międzynarodowych.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji albo w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia,

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

    Dodatkowe oczekiwania:

1)       dorobek naukowy związany z zakresem polskiej myśli politycznej, historii politycznej Polski, historii stosunków

międzynarodowych, w tym co najmniej jedna monografia;

2)       udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej, poparte opinią promotora albo kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie polskiej myśli i historii politycznej, polityki zagranicznej;

3)       doświadczenie w prowadzeniu zajęć w zakresie zarządzania projektami i funduszami;

4)       aktywność naukowa przejawiająca się w czynnym udziale w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz w członkostwie w stowarzyszeniach naukowych;

5)  dobra znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl