ADIUNKT (GRUPA PRACOWIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIĄŁ FILOZOFII
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie nauk socjologicznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Informacja o projekcie i zadaniach:

Oferujemy stanowisko typu Post Doc w grancie T-AP RRR GEN-MIGRA: Gender, mobilities and migration during and post COVID-19 pandemic- vulnerability, resilience and renewal, No-2021/03/Y/HS6/00159,w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres trwania projektu (maks. 24 miesiące). GEN-MIGRA to międzynarodowy projekt skupiający badaczy z Brazylii, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. Jego celem jest analiza wpływu pandemii COVID-19 na transnarodowe wzorce migracji kobiet w kontekście zróżnicowania polityk krajowych pojawiających się w odpowiedzi na globalny kryzys. Projekt ma dostarczyć wiedzy na temat doświadczeń kobiet, uruchomianych zasobów i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii, a także stworzyć rekomendacje dla polityk publicznych. Badania będą miały charakter zarówno jakościowy i ilościowy. W sytuacji wojny w Ukrainie projekt uwzględni uchodźstwo kobiet i dzieci.

Szukamy osoby z doświadczeniem w zakresie badań nad migracjami, w tym szczególnie migracjami kobiet, rodzinami transnarodowymi, politykami migracyjnymi. Zapraszamy do aplikowania badaczy/badaczki z Ukrainy.

Zadaniem badacza/badaczki będzie uczestnictwo w wyznaczonych zadaniach projektowych (WP1-WP4):

Przeprowadzenie analiz polityk publicznych oraz innych danych źródłowych,
Przeprowadzanie wywiadów z ekspertami w zakresie polityk publicznych i  migracyjnych,
Dobór próby, przeprowadzanie wywiadów z rodzinami migranckimi przy współudziale zespołu badawczego,
Przegląd polityk interwencyjnych i rozwiązań w zakresie zmniejszania nierówności społecznych,
Uczestnictwo i organizacja seminariów, konferencji, spotkań,
Przygotowywanie raportów, policy brief oraz publikacji samodzielnych i zespołowych – przede wszystkim w języku angielskim,
Wykonywanie bieżących zadań projektowych i administracyjnych.
Wymagania:

Do konkursu zapraszamy osoby, także z zagranicy, które:

Posiadają stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych,
Posiadają potwierdzone doświadczenie w realizacji krajowego/międzynarodowego projektu badawczego,
Potrafią współpracować i komunikować się z międzynarodowymi partnerami,
Posiadają kompetencje w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz analizy danych jakościowych,
Posługują się językiem polskim i językiem angielskim na poziomie zaawansowanym: w mowie oraz piśmie,
Posiadają doświadczenie w samodzielnym przygotowywaniu raportów naukowych.
Dodatkowym atutem jest znajomość języka ukraińskiego lub języka rosyjskiego ze względu na przeprowadzanie wywiadów w osobami z Ukrainy i Białorusi.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krystyna.slany@uj.edu.pl