ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: literaturoznawstwo

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filologii Hiszpańskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Filologii Hiszpańskiej w Instytucie Filologii Romańskiej na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie literaturoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora; 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3) biorą czynny udział w życiu naukowym; 

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Oferujemy stanowisko adiunkta w Instytucie Filologii Romańskiej w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Osoba zatrudniona będzie prowadzić w języku hiszpańskim kursy historii literatury hiszpańskiej i latynoamerykańskiej, zajęcia wprowadzające w zagadnienia teoretyczno-literackie i z metodologii nauki o literaturze, a także seminaria na poziomie licencjackim i magisterskim. 

Wymagania stawiane kandydatowi: Kandydat musi się legitymować co najmniej stopniem doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, aktywnością w życiu naukowym, poświadczoną udziałem w konferencjach naukowych i licznymi publikacjami z zakresu literaturoznawstwa w Polsce i zagranicą, dotyczącymi literatur Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej. Oczekujemy także co najmniej dziesięciu lat doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu historii i teorii literatury, wiedzy o kulturze i literaturze hiszpańskiego obszaru językowego. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.palik@uj.edu.pl