ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w zakresie humanistyki cyfrowej 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:                                   

1)     posiadają co najmniej stopień doktora, 

2)   posiadają dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych, artykułów w renomowanych czasopismach i pracach zbiorowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach w zakresie humanistyki cyfrowej, 

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym, 

4)   posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej, 

Dodatkowo: 

5)     osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu. 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria: 

  • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej na pograniczu informatyki, zarządzania informacją, biblioznawstwa i bibliometryki, edytorstwa, badań archiwalnych i/lub medioznawstwa,
  • posiadać wstępne doświadczenia w zakresie technologii cyfrowych (XML, XQuery, XSLT),
  • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
  • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
  • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,
  • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki i/lub innowacyjnej edukacji,
  • posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.palik@uj.edu.pl