ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIAŁ FILOZOFICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym w dyscyplinie/w zakresie filozofii w związku z realizacją projektu „Instytucje jako podmioty przekonań”, finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS 21, PSP K/PBO/000871 (stanowisko post-doc).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. posiadają co najmniej stopień doktora;
2. posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3. biorą czynny udział w życiu naukowym;
Dodatkowo idealny kandydat/ka powinna (powinien) spełniać następujące kryteria:
1. orientacja teoretyczna w ontologii społecznej i/lub metafizyce prawa;
2. znajomość podstawowych problemów w trwającej debacie na temat intencjonalności grup;
3. publikacje o zasięgu międzynarodowym, zwłaszcza w zakresie ontologii społecznej lub/i metafizyki prawa;
4. gotowość do pracy zespołowej.
Ponadto, kandydat/ka musi spełniać warunki, określone w Regulaminie Narodowego Centrum Nauki dotyczącego osób zatrudnianych na stanowisku post-doc w projekcie OPUS 21 (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala12_2021-zal1.pdf),m.in:
1. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym jej rozprawy doktorskiej;
2. uzyskał/a stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbyła co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.

Oferowane zatrudnienie dotyczy kontraktu na okres 30 miesięcy. Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu dr hab. Krzysztof Posłajko.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ewa.chudoba@uj.edu.pl