ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIAŁ BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauk ścisłych i przyrodniczych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1)     posiadają co najmniej stopień doktora; 

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym;                                 

Dodatkowe wymogi: 

4)    osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w czasopismach międzynarodowych, w szczególności   udokumentowana publikacjami znajomość technik badawczych wymienionych niżej; 

5)     biegła znajomość metod hodowli komórek; 

6)     wykorzystanie technik inżynierii genetycznej do konstrukcji wektorów plazmidowych i wirusowych;   

7)     doświadczenie w zakresie stosowania techniki edycji genów CRISPR/Cas9;   

8)     doświadczenie w uzyskiwaniu i charakterystyce indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC); 

9)     doświadczenie w różnicowaniu iPSC; 

10)   doświadczenie w badaniach na zwierzętach; 

11)    znajomość technik cytometrii przepływowej; 

12)    znajomość technik immunocytochemicznych oraz immunofluorescencyjnych; 

13)    doświadczenie w innych technikach biologii molekularnej; 

14)    znajomość podstawowych metod analizy danych transkryptomowych. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wbbib@uj.edu.pl