ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w Instytucie Fizyki Teoretycznej w zakresie fizyki układów wielu ciał, w ramach projektu Opus-Lap pt. „Nieergodyczna dynamika w układach bez nieporządku”.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie fizyka lub dyscyplinach pokrewnych, uzyskany nie wcześniej  niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może być przedłużony o czas przebywania na urlopach związanych z macierzyństwem, służbą wojskową lub innymi udokumentowanymi przerwami w zatrudnieniu);
2) biorą czynny udział w życiu naukowym i posiadają udokumentowany dorobek naukowy;

Wymagane dodatkowe kwalifikacje:

1)  bardzo dobra znajomość mechaniki kwantowej w tym fizyki wielu ciał;
2)  wiedza/doświadczenie w zakresie informatyki kwantowej i/lub  teorii materii skondensowanej i/lub zimnych atomów i/lub sieci tensorowych;
3)  biegła umiejętność programowania komputerowego (Python, C++ itp.);
4)  bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jakub.zakrzewski@uj.edu.pl