ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ, w Zakładzie Psychologii Klinicznej

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia w ramach realizacji projektu NCN OPUS 21 pt. „W poszukiwaniu neuropsychofizjologicznego podłoża zaburzeń rozumienia języka figuratywnego w schizofrenii: o roli stopniowalnej wydatności znaczeń – badania behawioralne, EEG i MRI” na Wydziale Filozoficznym w Instytucie Psychologii UJ, w Zakładzie Psychologii Klinicznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:
1) Kandydat posiada tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu na stanowisko adiunkta naukowego,
2) Kandydat posiada doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii klinicznej i/lub neuroobrazowania,
3) Kandydat jest autorem lub współautorem publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych indeksowanych w bazie Journal Citation Index,
4) Kandydat jest autorem lub współautorem prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
5) Kandydat ma doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI),
6) Kandydat posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres obowiązków /Opis zadań:
1) przygotowanie i programowanie skryptów analiz wyników z opracowanych procedur eksperymentalnych,
2) przeprowadzanie pilotażowych analiz statystycznych na istniejących bazach danych,
3) interpretacja wyników,
4) przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
5) udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,
• współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,
• wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,
• dostęp do infrastruktury badawczej,
• benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych,  ubezpieczenia grupowego,
• dodatkowe świadczenia socjalne,
• zatrudnienie pełnoetatowe przez okres 12 m-cy,
• pracę w młodym i dynamicznym zespole badawczym,
• możliwość zwiększenia doświadczenia w pracy naukowej i powiększenia dorobku naukowego o publikacje z projektu,
• możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z Zespołem Badawczym.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na przemyslaw.adamczyk@uj.edu.pl