ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Filologicznym w dyscyplinie informatyka lub językoznawstwo lub literaturoznawstwo w zakresie humanistyki cyfrowej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:                                           

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych, artykułów w renomowanych czasopismach lub publikacji na renomowanych konferencjach z zakresu zaawansowanych metod obliczeniowych lub sztucznej inteligencji lub humanistyki cyfrowej lub przetwarzania języka naturalnego w latach 2014-2021,

3) biorą czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

 Dodatkowo:

 • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej na pograniczu informatyki z przetwarzaniem języka naturalnego i/lub językoznawstwa i/lub literaturoznawstwa,
 • posiadać doświadczenie w zastosowaniach metod komputerowych i/lub statystycznych, w językoznawstwie i/lub literaturoznawstwie i/lub kulturoznawstwie,
 • posiadać dobrą znajomość R i/lub Python i/lub Java,
 • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,
 • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
 • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
 • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,
 • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,
 • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.