ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii w Małopolskim Centrum Biotechnologii z zakresu biochemii/biologii molekularnej

Do naszego zespołu poszukujemy kandydata, który będzie zatrudniony w projekcie NCN, którego celem będzie poznanie molekularnego mechanizmu działania przenoszonej oporności na fluorochinolony w Mycobacterium tuberculosis. Podczas projektu wykorzystana będzie metoda mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM) do badania oddziaływań między białkiem powodującym oporność na fluorochinolony MfpA z gyrazą DNA pochodzącą
z organizmu Mycobacterium. Projekt łączy podstawowe badania nad topoizomerazami DNA wraz z ich aplikacyjnym zastosowaniem w rozwiązywaniu problemu oporności bakterii na antybiotyki. Nauczymy Cię wszystkich niezbędnych technik takich jak produkcja białek rekombinowanych, biologia strukturalna w szczególności mikroskopia krioelektronowa. Dodatkowo będziesz miał okazję uczestniczyć z projektowaniu leków in silico jak i testowaniu ich wpływu na aktywność gyrazy DNA. Osoba na tym stanowisku będzie pracować pod opieką dr. Dmitry Ghilarov (https://www.ghilarovlab.com/) jak i prof. Jonathan Heddle w Laboratorium Bionanonauki i Biochemii zlokalizowanym w Małopolskim Centrum Biotechnologii w pięknym mieście Krakowie (Polska). Czas trwania projektu wynosi 4 lata. 

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym;
 

Dodatkowe wymagania dla kandydatów:

być wysoce zmotywowanym i zainteresowanym w badaniu struktur i funkcji naturalnych maszyn molekularnych,
posiadać co najmniej 4-letnie doświadczenie w pracy naukowej/laboratoryjnej, najchętniej biochemii lub biologii strukturalnej,
posiadać wykształcenie w jednej z dyscyplin naukowych związanych z projektem np. biologia molekularna, biochemia, biofizyka, biologia strukturalna lub biologia chemiczna. Wcześniejsze doświadczenie w mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM) lub transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) będą zaletą, ale nie są wymagane,
posiadać opublikowany co najmniej jeden artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanym jako pierwszy autor. Jeżeli istnieje szczególny powód braku publikacji, np. długi czas recenzji, zgłoszenie patentowe itp., proszę zaznaczyć to we wniosku,
być chętnym do samorozwoju w kierunku naukowym związanym z topoizomerazami i biologią strukturalną,
posiadać wysokie zdolności interpersonalne (współpraca z kolegami z laboratorium i współpracownikami z zespołu oraz umiejętność tworzenia atmosfery zaufania i szacunku,
umiejętność uczenia  studentów technik laboratoryjnych i metodologii naukowej,
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Nasza oferta:

Dostęp do podstawowych jak i najnowocześniejszych sprzętów badawczych (m. in. mikroskop krioelektronowy, spektroskopia mass, FPLC, HPLC, roboty krystalograficzne, FACS)
Dostęp do serwera obliczeniowego do obliczeń związanych z danymi cryo-EM oraz miejsce do ich przechowywania dedykowane projektowi
Możliwość prezentowania swojej pracy na konferencjach międzynarodowych oraz publikowania wyników
w najlepszych czasopismach naukowych
Możliwość dołączenia do międzynarodowej i dynamicznej grupy naukowców
Doskonałe szkolenie: w naszej grupie będziesz mieć okazję nauczyć się nowych umiejętności, w tym projektowania origami DNA, ukierunkowanej ewolucji, systemów dostarczania leków, pracy z białkami błonowymi, projektowania białek
Dofinansowanie do kart „Multisport”,( https://www.benefitsystems.pl/en/for-you/multisport/)
Dofinansowanie biletów do teatru, noclegów w hotelach UJ, itp.
 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dmitry.gilyarov@uj.edu.pl