ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Informacja o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w zakresie badań nad antropocenem

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1)posiadają co najmniej stopień doktora,
2)posiadają  dorobek  naukowy  w  postaci  publikacji  w  renomowanych  czasopismach  lub  w  materiałach renomowanych konferencji indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021, 
3)biorą  czynny  udział  w  życiu  naukowym,  przejawiający  się  w  szczególności  w  wystąpieniach  na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,
ponadto:
4)osoba  przystępująca  do  konkursu  nie  może  być  zatrudniona  na  umowę o  pracę  na  Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do obowiązków pracownika będzie należało:
− zaangażowanie w prace badawcze zespołu uczonych z Wydziału Geografii i Geologii UJ należących do dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku prowadzących badania w domenie badawczej POB Anthropocene(https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia),
− publikowanie w renomowanych czasopismach artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,
− złożenie  w  ciągu  24  miesięcy  od  rozpoczęcia  pracy  na  UJ  przynajmniej  jednego  wniosku  o  grant zewnętrzny międzynarodowy lub krajowy afiliowany na UJ.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wgig@uj.edu.pl