adiunkt – post-doc

Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauk biologicznych w ramach realizacji projektu SONATA 15 pt.: „Komórkowe i molekularne mechanizmy indukcji cytokin mobilizujących”
 
Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 
1)       posiadają co najmniej stopień doktora; 
2)       posiadają odpowiedni dorobek naukowy;  
3)       biorą czynny udział w życiu naukowym; 
 
Dodatkowe wymagania: 
4)       poświadczone współautorstwem publikacji badawczych:  
a. doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy) lub gotowość rozpoczęcia pracy ze zwierzętami;  
b. znajomość technik biologii molekularnej, szczególnie pożądane jest doświadczenie w sekwencjonowaniu RNA, CHIPseq lub podobnych technikach, 
c. umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych lub chęć nauki przeprowadzania takich analiz,  
d. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w cytometrii przepływowej oraz umiejętność sortowania komórek, 
5)       doświadczenie w pracy w projektach badawczych, 
6)       biegła znajomość j. angielskiego, 
7)       umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji, 
8)       umiejętność pracy w zespole, 
9)     zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny. 
 
Na stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu. 

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.szade@uj.edu.pl