Adiunkt w grupie badawczo-dydaktycznej

Katedra Finansów Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Finansów Przedsiębiorstw
Instytutu Finansów
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 

Główne zadania:

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 2. realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 3. współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 4. działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 5. realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

 

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Od kandydata wymagana jest:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym, związanych z finansami przedsiębiorstw,
 • atutem będzie doświadczenie w kierowaniu przedsiębiorstwem (spółką kapitałową),
 • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

* Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Opis szczegółowych wymagań w załączonym pliku.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl