adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktyczncych

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: informatyka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji
Wymiar etatu: 1
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy z możliwością
przedłużenia
Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja
1. Niezbędne wymagania:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka techniczna i
telekomunikacja, fizyka lub pokrewnej,
• posiadanie potwierdzonego publikacjami i uczestnictwem w konferencjach
naukowych dorobku naukowego i prowadzenie badań interdyscyplinarnych w
zakresie zastosowań metod informatycznych w fizyce, medycynie,
cyberbezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej analizy
danych, modelowania i symulacji
• predyspozycje do pracy w zespole badawczym i do pracy ze studentami
(prowadzenie zajęć dydaktycznych i prac dyplomowych);
• wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy;
• biegła znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
2. Dodatkowe wymagania:
• wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny
swoich badań naukowych;
• zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze
zgodnym z Regulaminem pracy PK;
• aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
• udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
• aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
• udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;
• starania o granty.
4. Wymagane dokumenty:
• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia),
• podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
• plan badań naukowych,
• dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia
(uwierzytelnione kserokopie),
• certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka
angielskiego na poziomie co najmniej B2,
• wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz
inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:
• analizie złożonej dokumentacji,
• przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych,
Wymagane dokumenty należy składać w:
Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-
155 Kraków, budynek Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do
13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na
stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w
formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl
Dokumenty należy złożyć w terminie do 9.09.2022r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22.09.2022r.
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których
aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję
Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK
oraz MEiN.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i
Telekomunikacji w dniach 23-30.09.2022r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w
tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl