Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego
Instytutu Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Od kandydata wymagana jest:
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 co najmniej 2-letnie (4-semestralne) doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym, związanych z zarządzaniem międzynarodowym lub logistyką,
 w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 roku.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2022 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

 

Szczegółowy opis wymagań w dołączonym pliku. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na nosalh@uek.krakow.pl