Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Filozofii Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie filozofia
w Katedrze Filozofii
Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie filozofii.
Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • co najmniej 6-semestralne doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym, związanych z etyką biznesu oraz filozofią,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Opisz szczegółowych wymagań w załączonym pliku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na smolinsd@uek.krakow.pl