Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki prawne
w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego
Instytutu Prawa
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 

Główne zadania:

 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
 2. realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
 3. współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
 4. działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
 5. realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Od kandydata wymagana jest:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym prowadzonych na kierunku prawo z zakresu prawa międzynarodowego publicznego (w tym w szczególności: prawa traktatów, prawa dyplomatycznego i konsularnego, ochrony praw człowieka) i prawa europejskiego,
 • atutem będzie doświadczenie w zakresie pracy w dyplomacji lub organach centralnych państwa odpowiedzialnych za politykę zagraniczną,
 • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

 • osobiście w Dziekanacie Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 012A lub
 • elektronicznie na adres e-mail: matysikk@uek.krakow.pl.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na stanowisko adiunkta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 roku.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2022 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w BIP Uczelni oraz w BIP Ministra.

Szczegółowy opis wymagań w dołączonym pliku.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę uek.krakow.pl..