Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów Instytutu Nauki o Jakości i Zarządzania Produktem Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów
Instytutu Nauki o Jakości i Zarządzania Produktem
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk fizycznych o specjalności biofizyka.
Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym, związanych z biotechnologiami lub innymi technologiami innowacyjnymi,
  • atutem będzie doświadczenie w zakresie technologii innowacyjnych, gospodarki o obiegu zamkniętym, a także projektowania i rozwoju produktów zrównoważonych, doświadczenie badawcze z zakresu z ekotechnologii i biotechnologii, w tym również udział w pracach badawczych,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

  • osobiście w Dziekanacie Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 003 B, lub
  • elektronicznie na adres e-mail: nosalh@uek.krakow.pl z dopiskiem „Adiunkt w Katedrze Technologii i Ekologii Wyrobów”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na stanowisko adiunkta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Opis szczegółowych wymagań w dołączonym pliku. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na nosalh@uek.krakow.pl