adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

                                                                                              Kraków, dn. 25.05.2023 r.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. T. KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Inżynierii Elektrycznej

Opis stanowiska:

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 58) na stanowisku adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy
4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.
(z możliwością przedłużenia)

5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne.

 

 1. Niezbędne wymagania:

·         Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (lub w dyscyplinach pokrewnych np. wg. starej klasyfikacji Elektrotechnika)

·         Uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów, studiów doktoranckich i/lub dotychczasowej pracy zawodowej, w tym publikacji naukowych, patentów, udział w projektach badawczych lub badawczo-rozwojowych itp.

Dyscyplina wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne posiada kategorię A i oczekiwany jest istotny wkład kandydata
w ewaluację dyscypliny.

·         Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej

·         Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego (poziom min. B2)

·         Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go
w pierwszym roku zatrudnienia

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·         Realizacja pensum dydaktycznego (w tym wykładów) w języku polskim
i angielskim z przedmiotów na kierunkach: Elektrotechnika i Automatyka (studia I i II stopnia) i/lub Infotronika (studia II stopnia) na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim, w tym: własne przedmioty w programie Erasmus+, promotorstwo prac dyplomowych, konsultacje dla studentów itp.

·         Praca badawcza, samodzielna lub w zespole, udokumentowana publikacjami naukowymi przypisanymi głównie do dyscypliny wydziałowej Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne

·         Opieka nad laboratoriami dydaktycznymi, opracowywanie instrukcji i materiałów dydaktycznych do przedmiotów; przeprowadzanie egzaminów zaliczeń itp.

·         Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział
w organach kolegialnych, komisjach itp.

3. Wymagane dokumenty:

·         Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·         Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·         Kserokopia dokumentu poświadczającego posiadanie stopnia doktora
w dyscyplinie: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne (lub pokrewnej związanej z Elektrotechniką)

·         Wykaz publikacji / patentów i innych osiągnięć stanowiących dorobek kandydata – preferowane są wysoko punktowane publikacje w czasopismach lub na konferencjach z aktualnej listy MEiN

( https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych )

·         Plan badawczy dotyczący perspektywy uzyskania habilitacji (dotyczy kandydatów zatrudnionych wcześniej na stanowisku adiunkta)

·         Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia

·         List polecający kandydata na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego

·         Wypełniony kwestionariusz osobowy dostępny pod adresem: https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=962&lang=pl

·         Deklaracja kandydata, że Politechnika Krakowska będzie jego podstawowym miejscem pracy

·         Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

·         analizie złożonej dokumentacji;

·         przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203, w godz. 9.00-15.00 lub w postaci skanów pocztą elektroniczną na adres e-0@pk.edu.pl .

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych w Katedrze Inżynierii Elektrycznej. Taki też powinien być temat emaila.

Termin składania dokumentów upływa: 23.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.06.2023 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniają niezbędne wymagania oraz zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach 3-10.07.2023 r. (adres powyżej). Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Załączniki