Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Instytutu Prawa Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki prawne
w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
Instytutu Prawa
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
4) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
5) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
6) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni oraz posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych.
Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • zainteresowania naukowe (w tym chęć prowadzenia badań naukowych w przyszłości) oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć czy szkoleń związanych z zagadnieniami prawa własności intelektualnej,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Termin składania zgłoszeń – do dnia 11 lipca 2022 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2022 roku.

Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2022 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

 

 

Szczegółowe wymagania w załączonym pliku.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl