Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Socjologii

Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki socjologiczne
w Katedrze Socjologii
Instytutu Politologii, Socjologii i Filozofii
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Instytutu PSiF i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie: socjologia lub nauki socjologiczne.
Od kandydata wymagana jest:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • praktyczna znajomość metodologii badań społecznych,
 • posiadanie skrystalizowanych zainteresowań naukowych wpisujących się w dyscypliny nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie
  do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki socjologiczne oraz nauki o polityce i administracji,
 • gotowość do realizacji własnych projektów badawczych i aplikowania w konkursach grantowych,
 • doświadczenie badawcze związane z uczestnictwem w realizacji badań empirycznych ilościowych, jakościowych lub mieszanych, a także udział w pracach zespołów realizujących granty naukowe,
 • atutem będzie doświadczenie w realizacji badań w programach konkursowych finansowanych
  ze środków krajowych i międzynarodowych na stanowisku kierownika projektu lub praca
  w zespołach międzynarodowych,
 • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

 

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

 • osobiście w Dziekanacie Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 209, lub
 • elektronicznie na adres e-mail: smolinsd@uek.krakow.pl z dopiskiem „Adiunkt w Katedrze Socjologii”

*/Druki wymaganych formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 9 stycznia 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2023 roku.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2023 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.
Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w BIP Uczelni oraz w BIP Ministra.

Wymagane dokumenty oraz szczegóły konkursu – w załączeniu. 

 

Załączniki