Adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

Grupa pracowników: badawcza
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy): Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Dziedzina: nauki inżynieryjno-techniczne/ nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina: informatyka techniczna i telekomunikacja/matematyka
Zakres: mobilność miejska i sztuczna inteligencja
Liczba etatów: 1
Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: Pełen etat
Planowany okres zatrudnienia: 24 miesiące (z możliwością przedłużenia o kolejnych 12 miesięcy)
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: III kwartał 2023 r.
Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ

Kryteria kwalifikacyjne: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadają co najmniej stopień doktora;
– posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
– biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania

– doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w roli kierownika lub wykonawcy;
– staże w zagranicznych ośrodkach naukowych;
– posiadanie stopnia doktora informatyki lub matematyki;
– zainteresowania i udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji, w szczególności uczenia ze wzmocnieniem;
– zainteresowania naukowe w zakresie mobilności miejskiej oraz transportu.

Projekt zatytułowany „Playing urban mobility games with intelligent machines. Framework to discover and mitigate human-machine conflicts” (akronim: COeXISTENCE) przyznany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych w konkursie ERC Starting Grant 2022.

Opis Projektu: W projekcie COeXISTENCE wraz z pięcioosobowym zespołem staramy się przewidzieć, co się stanie, gdy nasze miasta zostaną udostępnione autonomicznym, inteligentnym robotom, konkurującym z nami o ograniczone zasoby. Tworzymy wirtualne środowiska, w których poszczególni agenci konkurują ze sobą, aby szybciej, pewniej i taniej dotrzeć do celu. Ludzie są symulowani za pomocą szczegółowych modeli behawioralnych, oszacowanych i skalibrowanych na podstawie zebranych danych, aby odtworzyć nasze zachowanie i adaptację w miastach. W tym samym środowisku również maszyny używające głębokich sieci neuronowych próbują tego samego, aby zmaksymalizować swoje korzyści. Stwarza to ostrą konkurencję, w której maszyny mają przewagę na tyle silną, by nas pokonać.

Zakres obowiązków /Opis zadań: wg Regulaminu Pracy UJ  – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Oferujemy
·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

·         współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

·         wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         dostęp do infrastruktury badawczej,

·         benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

·         dodatkowe świadczenia socjalne.

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1.     CV,

2.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.     kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4.     informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5.     oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.     oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy

 

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
1.      wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);

2.      plan badawczy podkreślający zainteresowanie i kwalifikacje właściwe na oferowanym stanowisku oraz związek z celami projektu COeXISTENCE (maksymalnie 2 strony);

3.      przynajmniej dwa listy rekomendacyjne od pracowników naukowych.

Przebieg postępowania konkursowego: Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką. Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.

Forma składania zgłoszeń: pocztą elektroniczną na adres s.polak@uj.edu.pl, tytuł „Aplikacja na stanowisko adiunkta – ERC Starting Grant”
Termin składania zgłoszeń: 07.06.2023 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2023 r.
Sposób informowania o wynikach konkursu: pocztą elektroniczną
Pytania: Dodatkowe pytania należy kierować do dr inż. Rafała Kucharskiego na adres e-mail rafal.kucharski@uj.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na s.polak@uj.edu.pl