ADIUNKT – w grupie pracowników badawczych

Wydział Filozoficzny/ Instytut Psychologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 10.000 PLN brutto II zł brutto
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3)
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ
odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe atuty:
1) tytuł naukowy doktora w dziedzinie psychologii lub dziedzin pokrewnych (psychiatria, biologia
medyczna, lub inne pokrewne) uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zgłoszenia się do konkursu
na stanowisko adiunkta naukowego (t.j. maj 2022),
2) doświadczenie w prowadzeniu badań i/lub brał udział w projektach badawczych z dziedziny psychologii
klinicznej i/lub neuroobrazowania,
3) autorem lub współautor publikacji, zamieszczonych w recenzowanych czasopismach, zwłaszcza tych
indeksowanych w bazie Journal Citation Index,
4) autor lub współautor prezentacji na konferencjach międzynarodowych,
5) doświadczenie w analizie statystycznej danych (np. EEG i/lub fMRI),
6) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Obowiązki:
1) organizacja, projektowanie i przygotowanie zadań badawczych projektu,
2) przygotowywanie materiałów badawczych i programowanie procedur eksperymentalnych,
3) prowadzenie badań eksperymentalnych w laboratoriach,
4) przeprowadzanie analiz statystycznych,
5) interpretacja wyników,
6) przygotowywanie publikacji i prezentacji konferencyjnych,
7) prezentacja wyników projektu na konferencjach naukowych,
8) udział w regularnych spotkaniach zespołu badawczego,
9) gotowość do pracy stacjonarnej w Instytucie Psychologii od poniedziałku do piątku przez ok. 8 godz.
(okresowo możliwość pracy zdalnej).

Oferujemy:
1) zatrudnienie pełnoetatowe przez okres 4 lat (48m-cy),
2) pracę w młodym i dynamicznym zespole badawczym,
3) możliwość zwiększenia doświadczenia w pracy naukowej i powiększenia dorobku naukowego o
publikacje z projektu
4) możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z Zespołem Badawczym.

Opiekunem naukowym superwizującym przebieg realizacji zadań badawczych będzie kierownik projektu:
dr Przemysław Adamczyk.

Opis projektu:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/521571-en.pdf

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Instytutu Psychologii UJ, Kraków,
ul. Ingardena 6, pok. 3.20 lub wysłać e-mailem na adres: instytut.psychologii@uj.edu.pl lub
przemyslaw.adamczyk@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
9. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do
pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej
ocenie podlegał,
10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz
zasad komercjalizacji UJ,
13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele;

Wybrani kandydaci zostaną zaproszenia na rozmowy w styczniu 2023, w uzgodnionym terminie.

W celu uzyskania dalszych informacji o projekcie, prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: dr Przemysław
Adamczyk, e-mail: przemyslaw.adamczyk@uj.edu.pl

Termin rozpoczęcia konkursu: 25.05.2022 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.12.2022 r.
Rozmowy z wybranymi kandydatami: zostaną zaaranżowane w styczniu 2023.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30.02.2023 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

————————————

The call is open to persons who meet the conditions set out in Article 113, 116 s 2 item 3 of the Act of 20 July
2018 — the Law on Higher Education and Science and, pursuant to Article 165 of the Statute of the Jagiellonian
University, meet the following qualification criteria:
1) hold at minimum a doctoral degree,
2) have relevant scientific achievements,
3) take an active part in scientific life.

Additional attributies:
1) is a scientist with a doctoral degree in the field of psychology or related sciences (psychiatry, biological
sciences, ect.) obtained not earlier than 7 years before the start date of the call for the position of postdoctoral
researcher (i.e., May, 2022),
2) has an experience in conducting clinical psychological and/or neuroimaging experimental research,
3) is the author or co-author of peer-reviewed publications, including publications indexed on the Journal
Citation Index database,
4) is the author or co-author of presentations at international conferences,
5) has experience in statistical data analysis (e.g. EEG and/or fMRI),
6) is fluent in English.

Duties include:
1) designing the studies,
2) designing the study materials and experimental procedures,
3) conducting experimental research,
4) conducting the statistical analysis,
5) interpretation of the results,
6) preparation of the publications and the conference presentations,
7) presentation of the results at the scientific conferences.
8) attendance in research team meetings.
9) The work will be primarily on-site; therefore, the presence of an employee at the Institute of Psychology of
the Jagiellonian University is required.

We offer:
1) a full-time employment contract for 4 years,
2) employment in a dynamically developing young Research Group,
3) opportunity for scientific development and improvement of the clinical research skills,
4) opportunity to conduct research projects in cooperation with the members of the Research Group.

The supervisor of the employee would be dr Przemysław Adamczyk, the principal investigator of the project.

The summary of the project can be found here:

https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/521571-en.pdf

Applicants shall submit the following documents at the Institute of Psychology of the Jagiellonian University, Kraków, ul. Ingardena 6, room. 3.20 or send them by e-mail to the following address:
instytut.psychologii@uj.edu.pl and przemyslaw.adamczyk@uj.edu.pl
1. application for employment with a cover letter (in English),
2. resume (in English),
3. personal questionnaire for a job applicant,
4. a copy of the doctoral or habilitation diploma,
5. information on the candidate’s research and organizational achievements (in English),
6. a list of publications (including the publisher and number of pages),
7. reviews of a doctoral dissertation or habilitation thesis, if applicable,
8. a document of the last periodic evaluation, if the candidate has undergone such an evaluation,
9. letter of recommendation (in English),
10. a declaration that the Jagiellonian University will be the primary place of work in the event of the candidate
being employed,
11. a representation pursuant to Article 113 of the Law on Higher Education and Science,
12. a declaration of the knowledge and acceptance of the principles of intellectual property management and
the principles of commercialization of the Jagiellonian University,
13. information on the processing of personal data.

Templates of documents can be downloaded at:
http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Selected candidates will be invited to an arranged interview in English on January 2023.

For more information about this call, please contact dr Przemysław Adamczyk, the principal investigator of the
project, e-mail: przemyslaw.adamczyk@uj.edu.pl

Call commencement date: 25 May 2022
Deadline for submitting applications: 30 December 2022
Interview: arranged for January 2023
The call will be resolved no later than 30 February 2023

The Jagiellonian University does not provide housing.

Załączniki