Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: matematyka

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA
w grupie pracowników DYDAKTYCZNYCH
w Katedrze Matematyki Stosowanej
Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 3
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: matematyka
1. Niezbędne wymagania:
• posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk ścisłych i
przyrodniczych, dyscyplina matematyka;
• posiadanie znaczącego dorobku naukowego;
• udokumentowane publikacjami naukowymi osiągnięcia w dziedzinie
nauk ścisłych i przyrodniczych;
• wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem
pracy
2. Dodatkowe wymagania:
• doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w
zakresie matematyki
• doskonałe umiejętności dydaktyczne potwierdzone opiniami;
• mile widziane certyfikaty dydaktyczne;
• biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość
języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy
naukowej i zajęć dydaktycznych
• dobrze widziane doświadczenie zawodowe w środowisku gospodarczym
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w
wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
• aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
• udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
• aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
• udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi
zawodowemu;
• składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych
pozyskiwanych w trybie konkursów
4. Wymagane dokumenty:
• podanie do Rektora;
• szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego
zatrudnienia);
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
lub nabyte umiejętności;
• autoreferat;
• zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o
uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;
• dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku
obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego
na:
• analizie złożonej dokumentacji;
• przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych;
• wysłuchaniu wygłoszonego referatu
Wymagane dokumenty należy składać w:
Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-
155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (lewy parter) tel. 12 628 31 58
w godzinach od 9.00 do 13.00.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na
stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub
należy przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl.
Dokumenty należy złożyć w terminie 16.06.2023r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których
aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez
Wydziałową Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie
opublikowana na stronie BIP Politechniki Krakowskiej oraz Ministerstwa Edukacji i
Nauki.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl