adiunkt w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko

Adiunkta w Instytucie Malarstwa i Edukacji Artystycznej w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 31.05.2022 r.

Termin składania ofert: 30.06.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony (do dwóch lat), z możliwością przedłużenia, obowiązki dydaktyczne realizowane są głównie w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    posiadanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinie sztuki piękne i konserwacja dzieł sztuki,

2)    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej,

3)    posiadanie dorobku naukowego w dyscyplinie sztuki piękne (wystawy, konkursy, rezydencje),

4)    wyróżniające osiągnięcia na polu sztuki, wyrazista sylwetka artystyczna,

5)    aktywność na polu sztuki.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1)    znajomość języków obcych (preferowany język angielski);

2)    szerokie doświadczenie rzeźbiarskie obejmujące m.in. rzeźbę figuratywną, modelowanie w glinie;

3)    znajomość różnych technik rzeźbiarskich: odlewanie w różnych materiałach, doświadczenie na polu ceramiki, mile widziana znajomość programów 3D do projektowania form przestrzennych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)  prowadzenie działalności naukowej, aktywna działalność artystyczna i  wystawiennicza, udział w projektach naukowo-badawczych,

2)   prowadzenie zajęć dydaktycznych o charakterze laboratorium,

3)   czynne zaangażowanie w prace na rzecz Katedry oraz Instytutu (prace organizacyjne związane z podnoszeniem jakości kształcenia i bieżącą działalnością jednostki).

4)   realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)      podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy ze zdjęciem, życiorys (CV),

3)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych, tytułów naukowych potwierdzone za zgodność z oryginałem (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4)    dokumentacja dorobku artystycznego i organizacyjnego w formie papierowej,

5)    autoreferat prezentujący dziedziny badawcze i osiągnięcia naukowe kandydata,

6)    wykaz projektów badawczych i grantów, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)    opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia,

9)    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia kierunku studiów, w przypadku wygrania konkursu,

11) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

12) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

13) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, ul. Mazowiecka 43, 30-019 Kraków, Sekretariat lub drogą mailową na adres imiea@up.krakow.pl do dnia 30.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 15.07.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor  Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres
e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej, ul. Mazowiecka 43, Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl