Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

REKTOR

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ADIUNKTA w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 27.05.2021 r.

Termin składania ofert: 26.06.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim oraz języku angielskim, oczekiwane jest zaangażowanie w pracę naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)   Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych z dyscypliny nauki o bezpieczeństwie lub nauki o polityce i administracji.

2)   Znaczący dorobek naukowy z nauk o bezpieczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa międzynarodowego, w postaci publikacji naukowych.

3)   Aktywny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym (wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych).

4)   Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

5)   Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego pozwalająca na prowadzenie wykładów i ćwiczeń na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      Realizacja zadań związanych z kształceniem studentów (w języku polskim i angielskim).

2)      Publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz w monografiach.

3)      Realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

4)      Aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)        podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)       kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)        kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów uzyskanych za granicą – tłumaczenia wraz z zaświadczeniem z Ministerstwa Edukacji i Nauki (ewentualnie z MNiSW) potwierdzającym równoważność stopnia lub tytułu naukowego),

4)      wykaz publikacji (lata 2017-2021), z podaniem wydawnictwa i ilości stron,

5)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

6)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

7)      oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

8)      oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

9)      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, pok. 203N, Kraków, lub drogą mailową na adres email: inob@up.krakow.pl do dnia 26.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 30.06.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, pok. 203N ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl