adiunkt w Instytucie Neofilologii, Filologia Hiszpańska

Instytut Neofilologii, Filologia Hiszpańska
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • językoznawstwo

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS

na dwa stanowiska

ADIUNKTA

w Instytucie Neofilologii – Filologia Hiszpańska,

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 30.05.2023 r.

Termin składania ofert: 29.06.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony (do 4 lat), obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku hiszpańskim i polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)       co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych;

2)       precyzyjny opis zainteresowań naukowych i / lub plan rozprawy habilitacyjnej (preferowane dziedziny: językoznawstwo hiszpańskie, przekładoznawstwo, literaturoznawstwo hiszpańskie lub nauki o kulturze i religii krajów hiszpańskiego obszaru językowego);

3)       aktywny udział w życiu naukowym (np. udział w projektach badawczych, wystąpienia na konferencjach i sympozjach, punktowane publikacje naukowe, etc.);

4)       co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej na uczelni wyższej,

5)       gotowość do prowadzenia zajęć w języku hiszpańskim i polskim;

6)       doświadczenie w tłumaczeniu literackim, specjalistycznym i/lub audiowizualnym będzie dodatkowym atutem.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)       realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną, naukową i organizacyjną;

2)       rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w punktowanych czasopismach o zasięgu krajowym i / lub międzynarodowym;

3)       udział w projektach naukowo-badawczych, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

4)       działalność popularyzatorska i aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalność na rzecz Instytutu / Katedry;

5)       podnoszenie swoich kwalifikacji dydaktycznych (również w ramach projektów, w których bierze udział Uczelnia).

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)       podanie do JM Rektora o zatrudnienie,

2)       kwestionariusz osobowy,

3)       życiorys (CV),

4)       informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym, organizacyjnym i popularyzatorskim (autoreferat z opisem zainteresowań badawczych i/lub planem rozprawy habilitacyjnej, z wykazem publikacji naukowych i popularyzatorskich, udziałem w konferencjach i projektach badawczych, wraz z opinią samodzielnego pracownika naukowego),

5)       kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski),

6)       kopie certyfikatów, świadectw, ankiet studenckich (z ostatnich 3 lat) i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

7)       opinie/referencje przełożonych z poprzedniego miejsca pracy,

8)       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

9)       oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

10)    oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742),

11)    oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 742). 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres e-mailowy: filologia.hiszpanska@up.krakow.pl lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, Sekretariat Filologii Hiszpańskiej ul. Studencka 5, 31-116 Kraków, ewentualnie złożyć osobiście w Sekretariacie Filologii Hiszpańskiej,  w godzinach pracy sekretariatu (8:00-16h00), do dnia 29.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 14.07.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.010.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Organizator konkursu przewiduje rozmowę kwalifikacyjną z użyciem technologii komunikacji zdalnej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail wskazany w dokumentach konkursowych. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zgodnie z trybem określonym w statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmie Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Neofilologii, ul. Podchorążych 2, pok. 255 (po wcześniejszym umówieniu się) w terminie 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Załączniki