adiunkt w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

REKTOR

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko ADIUNKTA

w Instytucie Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 25.05.2023 r.

Termin składania ofert: 24.06.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, zaangażowanie w działalność organizacyjno-administracyjną. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)        posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie nauk o bezpieczeństwie, ukończone studia prawnicze, przygotowanie pedagogiczne, aplikację sędziowską lub prokuratorską,

2)        znaczący dorobek naukowy dotyczący bezpieczeństwa publicznego w postaci publikacji naukowych,

3)        aktywny udział w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym (wystąpienia z referatami na konferencjach krajowych i międzynarodowych),

4)        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szczególności w zakresie materialnego prawa administracyjnego oraz prawa rodzinnego,

5)        biegła znajomość języka polskiego i innego języka obcego nowożytnego w mowie i w piśmie, umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)        realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,

2)        prowadzenie badań,

3)        publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz w monografiach,

4)        realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych,

5)        aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)        podanie do JM Rektora o zatrudnienie, 

2)        kwestionariusz osobowy, życiorys (CV), 

3)        autoreferat (informacja o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych),

4)        kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

5)        wykaz publikacji naukowych (lata 2019-2023), 

6)        wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka),

7)        wykaz wystąpień konferencyjnych, 

8)        kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

9)        oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu), 

10)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.),

12)    oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.). 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, os. Stalowe 17, 31-922 Kraków, Sekretariat Instytutu Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego, pok. 112, lub drogą mailową na adres: isszp@up.krakow.pl do dnia 24.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 28.06.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się
z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/  

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Wymagane będzie osobiste stawienie się na rozmowie. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, pok. 236 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl