Adiunt badawczo-dydaktyczny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: rolnictwo i ogrodnictwo

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Chemii Rolnej i Środowiskowej

 

Data ogłoszenia: 02.06.2022 r.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę 

Status naboru: w toku

 

Termin składania podań upływa dnia: 01.07.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 06.07.2022 r.

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Warunki konkursu:

1.      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych;

2.      autorstwo lub współautorstwo osiągnieć naukowych, za które uzyskano sumarycznie nie mniej niż 500 pkt., zgodnie z rokiem wydania;

3.      opublikowanie przynajmniej 5 prac za co najmniej 100 pkt. w czasopiśmie naukowym wykazanym na liście MEiN;

4.      sumaryczny IF publikacji nie mniejszy niż 30;

5.      liczba cytowań wg Web o Science co najmniej 50;

6.      legitymowanie się potwierdzonym pobytami badawczymi w zagranicznych ośrodkach naukowych, trwającymi łącznie co najmniej 2 miesiące;

7.      kompetencje w planowaniu i realizowaniu projektów badawczych;

8.      udokumentowane doświadczenie dydaktyczne;

9.      bardzo dobra znajomość języka polskiego a języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

10.  ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego;

11.  doświadczenie zawodowe z zakresu wykonywania analiz chemicznych, biochemicznych i ekotoksykologicznych próbek środowiskowych;

12.  umiejętność obsługi aparatury naukowo-badawczej, w tym m.in. spektrometrów: ICP, AAS, UV-VIS;

13.  znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach przyrodniczych oraz znajomość obsługi programów statystycznych do analizy wyników doświadczeń;

14.  umiejętność prowadzenia doświadczeń inkubacyjnych i wegetacyjnych.

 

 

 

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

1.      posiada kwalifikacje określone w Ustawie;

2.      ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3.      nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

4.      korzysta z pełni praw publicznych.

Zainteresowani proszeni są o składanie osobiście w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, następujących dokumentów w dwóch egzemplarzach:

1.      podanie do JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie;

2.      życiorys (CV z fotografią);

3.      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis dyplomu doktora;

4.      opinia kierownika (przełożonego) z poprzedniego miejsca pracy lub promotora pracy doktorskiej;

5.      kwestionariusz osobowy; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf;

6.      wykaz dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

7.      zaświadczenie o niekaralności;

8.      zaświadczenia o odbytym kursie pedagogicznym oraz stażach zagranicznych.

Przesłanie przez Panią/Pana oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, dostępnej na stronie: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry dr. hab. inż. Agnieszki Baran prof. UR, tel.: 12/662 43 50 (agnieszka.baran@urk.edu.pl) lub w sekretariacie Katedry Chemii Rolnej i Środowiskowej, tel. 12/622 43 41.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

 

 

 

 

 

Competition for the position of research and teaching assistant professor at the Department of Agricultural and Environmental Chemistry

 

Date of publication of the competition: 02.06.2022

Form of employment: employment contract

Recruitment status: in progress

 

Expiry date: 01.07.2022

Resolve date: 06.07.2022

Organizer: Dean of the Faculty of Agriculture and Economics

 

Competition terms:

1.      PhD degree in the field of agricultural science;

2.      authorship or co-authorship of scientific publications for witch not less than 500 total points achievements, according to the year of issue;

3.      publishing at least 5 publication for at least 100 points in a scientific journals listed on the list of the Ministry of Education and Science;

4.      total IF of the publication not less than 30;

5.      the number of citation according to Web of Science at least 50;

6.      proof of confirmed research stays in foreign research centers, lasting a total of at least 2 month;

7.      competence in planning and implementing research project;

8.      documented teaching experience in Polish;

9.      excellent knowledge of a Polish language, and English language at least B2 level;

10.  completion of a pedagogical qualification course;

11.  professional experience in the field of chemical, biochemical and ecotoxicological analyzes of environmental samples;

12.  the ability to use scientific and research equipment, including spectrometers: ICP, AAS, UV-VIS;

13.  knowledge of statistical methods used in environmental research and knowledge of the use of statistical programs to analyze the results of experiments;

14.  ability to conduct incubation and vegetation experiments.

 

 

 

 

A candidate may be a person fulfilling the following requirements set out in the Higher Education Act:

1. has the qualifications specified in the Act;

2. has full legal capacity;

3. has not been punished with a valid court judgment for an intentional crime;

4. enjoys full public rights.

 

Public interested are asked to submit in person at the Dean’s Office of the Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow: Mickiewicz Av. 21, 31-120 Krakow, the following documents in duplicate:

1.      application addressed to the Rector of University of Agriculture in Krakow;

2.      curriculum vitae with photo;

3.      a copy of the university diploma and a copy of the doctoral diploma;

4.      opinion of the manager from the previous place of work or doctoral dissertation supervisor;

5.      personal questionnaire; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf;

6.      list of scientific, teaching and organizational achievements to date;

7.      declaration of no criminal record;

8.      declaration of a completed pedagogical course and foreign internships.

 

A statement on reading the information clause on the processing of persona data for the purpose of conducting the recruitment procedure, available at: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow_en_26052022.pdf

 

Additional information can be obtained from Head of the Department: PhD Agnieszka Baran, phone no.: 12/622 43 50 (agnieszka.baran@urk.edu.pl) or at the secretariat of the Department of Agricultural and Environmental Chemistry, phone no.: 12/622 43 41

Participant of the contest is required to submit a statement, that at the moment of taking up employment, University of Agriculture in Krakow will be basic place of employment.

Failure to inform the candidate about the results of contest is tantamount to rejection of hiss offer.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wrol@urk.edu.pl