adniunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Gleboznawstwa i Agrofizyki

Data ogłoszenia: 01.08.2022

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Status naboru: W toku 

Termin składania podań upływa dnia: 31.08.2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 05.09.2022 r.

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

Warunki konkursu:

1.      posiada ukończone studia magisterskie z dziedziny nauk fizycznych i stopień doktora w obrębie nauk przyrodniczych lub posiada stopień doktora nauk fizycznych;

2.      posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki na uczelni wyższej;

3.      weźmie udział w rozmowie kwalifikacyjnej, której termin zostanie podany do wiadomości osobom, które w terminie złożą dokumenty;

4.       kandydat musi spełnić wymagania na stanowisko adiunkta zawarte w Zarządzeniu Rektora UR 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Rozdział 1, pkt. 3 i 4. (https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_4_z1_2020.pdf)a) .

a) w przypadku posiadania stopnia doktora habilitowanego kandydat nie musi spełniać wymagań na stanowisko adiunkta zawartych w Zarządzeniu Rektora UR 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Rozdział 1, pkt. 3 i 4. https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_4_z1_2020.pdf

 

 Dodatkowe kryteria uwzględniane w konkursie:

1.      biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie (język wykładowy);

2.      dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (mile widziane udokumentowane stosownym certyfikatem);

3.      dorobek naukowy opublikowany w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

1.    posiada kwalifikacje określone w Ustawie;

2.    ma pełną zdolność do czynności prawnych;

3.    nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

4.    korzysta z pełni praw publicznych.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie osobiście w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego URK: al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, następujących dokumentów:

 

1.      podania do JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;

2.      życiorysu (CV z fotografią);

3.      odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz odpis dyplomu doktora;

4.      opinii kierownika (przełożonego) z poprzedniego miejsca pracy lub promotora pracy doktorskiej;

5.      kwestionariusza osobowego; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf;

6.      wykazu dotychczasowych osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

7.      zaświadczenia o niekaralności;

8.      zaświadczenia o odbytym kursie pedagogicznym oraz stażach zagranicznych.

 

Przesłanie przez Panią/Pana oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, dostępnej na stronie: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Katedry dr hab. inż. Tomasza Zaleskiego prof. URK, tel.: 12/662 43 70 (Tomasz.zaleski@urk.edu.pl) lub w sekretariacie Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie jego podstawowym miejscem pracy.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Competition for the position of research and teaching assistant professor at the Department of Soil Science and Agrophysics

Date of publication of the competition: 01.08.2022

Form of employment: employment contract

Recruitment status: in progress

 

Expiry date: 31.08.2022 r.

Resolve date: 05.09.2022

Organizer: Dean of the Faculty of Agriculture and Economics

 

Conditions for entering the competition:

1. has completed master’s degree in the field of physical sciences and a doctoral degree in natural sciences or holds a doctoral degree in physical sciences;

2. has experience in conducting didactic classes in the field of physics at a university;

3. participate in the interview, the date of which will be announced to the persons who submit the documents on time;

4. the candidate must meet the requirements for the position of assistant professor included in the Ordinance of the Rector of UR 4/2020 of January 24, 2020, Chapter 1, point 3 and 4. (in Polish: Zarządzeniu Rektora UR 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Rozdział 1, pkt. 3 i 4. https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_4_z1_2020.pdf)a).

 

a) in the case of holding the degree of habilitated doctor, the candidate does not have to meet the requirements for the position of assistant professor set out in the Regulation of the Rector of UR 4/2020 of January 24, 2020, Chapter 1, point 3 and 4. (in Polish: Zarządzeniu Rektora UR 4/2020 z dnia 24 stycznia 2020 roku, Rozdział 1, pkt. 3 i 4. https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_4_z1_2020.pdf

 

Additional criteria included in the competition:
1. fluent use of the Polish language in speech and writing (language of instruction);
2. good knowledge of spoken and written English (documented with a relevant certificate is welcome);
4. scientific achievements published in international journals.
 

A candidate may be a person fulfilling the following requirements set out in the Higher Education Act:

1.      has the qualifications specified in the Act;

2.      has full legal capacity;

3.      has not been punished with a valid court judgment for an intentional crime;

4.      enjoys full public rights.

 

Public interested are asked to submit in person at the Dean’s Office of the Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Krakow: Mickiewicz Av. 21, 31-120 Krakow, the following documents:

 

1.      application addressed to the Rector of University of Agriculture in Krakow;

2.      curriculum vitae with photo;

3.      a copy of the university diploma and a copy of the doctoral diploma;

4.      opinion of the manager from the previous place of work or doctoral dissertation supervisor;

5.      personal questionnaire; https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf;

6.      list of scientific, teaching and organizational achievements to date;

7.      declaration of no criminal record;

8.      declaration of a completed pedagogical course and foreign internships.

 

A statement on reading the information clause on the processing of persona data for the purpose of conducting the recruitment procedure, available at: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow_en_26052022.pdf

 

 

Additional information can be obtained from Head of the Department: PhD Tomasz Zaleski, phone no.: 12/622 43 70 (tomasz.zaleski@urk.edu.pl) or at the secretariat of the Department of Soil Science and Agrophysics.

 

Participant of the contest is required to submit a statement, that at the moment of taking up employment, University of Agriculture in Krakow will be basic place of employment.

 

Failure to inform the candidate about the results of contest is tantamount to rejection of hiss offer.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wrol@urk.edu.pl