Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie dziennikarstwa, komunikacji społecznej i mediów.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

4) posiadają dorobek naukowy w zakresie medioznawstwa, udokumentowane doświadczenie współpracy z mediami oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie społeczeństwa informacyjnego i nowych mediów.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl