asystent

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko

ASYSTENTA

w Instytucie Nauk o Wychowaniu

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 01.05.2021 r.

Termin składania ofert: 31.05.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, zaangażowanie w działalność organizacyjno-administracyjną. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    posiadanie tytułu zawodowego magistra pedagogiki;

2)    udokumentowany dorobek publikacyjny;

3)    udział w projektach badawczych, wdrożeniowych lub edukacyjnych;

4)    uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, zagranicznych i krajowych;

5)    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu metodologii badań społecznych i pojęć i systemów pedagogicznych na szczeblu akademickim;

6)    doświadczenie w pracy zawodowej w systemie oświaty;

7)    otwarty przewód doktorski;

8)    zainteresowania naukowe w obszarze badań edukacyjnych z wykorzystaniem perspektywy interdyscyplinarnej;

9)    biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i w piśmie.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)     uczestniczenie w pracach badawczych;

2)     udział w projektach badawczych oraz w przygotowywaniu wniosków o finansowanie takich projektów;

3)     rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym;

4)     prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim na wysokim poziomie, w tym gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim;

5)     realizowanie zadań związanych z kształceniem studentów;

6)     aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry;

7)     realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)    podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;

2)     kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);

3)     kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478);

4)     wykaz publikacji;

5)     wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka);

6)     wykaz wystąpień konferencyjnych;

7)     kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje;

8)     opinie albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy;

9)     oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej
i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478);

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Ingardena 4, 30-060 Kraków, Sekretariat Instytutu Nauk o Wychowaniu, pok. 414, lub drogą elektroniczną na adres: inow@up.krakow.pl do dnia 31.05.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 15.06.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Wymagane będzie osobiste stawienie się na rozmowie.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Nauk o Wychowaniu (ul. Ingardena 4, pok. 414, 30-060 Kraków) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl