asystent

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w grupie pracowników badawczych / w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

 

w zakresie analityki biomedycznej nr oferty 2021-201

 

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych,
 2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
 3. doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w szczególności w zakresie metod analitycznych;
 4. praktyczna znajomość techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z wysokorozdzielczą detekcją masową;
 5. posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu niecelowanych analiz proteomicznych i celowanych analiz metabolomicznych z zastosowaniem techniki LC/MS;
 6. doświadczenie w pracy z systemami MS ABSciex oraz MS Thermo Scientific będzie dodatkowym atutem
 7. znajomość technik ekstrakcji metabolitów, separacji i oczyszczania peptydów i białek w tym technik elektroforetycznych;
 8. doświadczenie i wiedza w zakresie mechanizmów rozwoju dysfunkcji śródbłonka w różnych modelach chorób oraz doświadczenie w przeprowadzaniu badań nad metabolizmem komórek śródbłonka będzie dodatkowym atutem;
 9. czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
 10. dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
 11. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 12. doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.
   

Zakres obowiązków:

•      opracowanie i walidacja metod bioanalitycznych oznaczania peptydów, białek i metabolitów techniką LC/MS;

•      optymalizacja metod przygotowywania próbek biologicznych do analiz LC/MS;

•      wykonywanie celowanych analiz metabolomicznych oraz niecelowanych analiz proteomicznych, analiza bioinformatyczna uzyskanych wyników;

•      wykonywanie analiz elektroforetycznych;

•      monitorowanie poprawności działania urządzeń analitycznych podczas prowadzonych analiz oraz sprawne rozwiazywanie problemów analitycznych;

•      samodzielna integracja danych, analiza statystyczna i opracowywanie wyników badań oraz przygotowywanie publikacji naukowych prezentujących wyniki badań;

•      projektowanie, przygotowywanie, prowadzenie eksperymentów i pomoc w prowadzeniu doświadczeń w warunkach in vivo oraz in vitro na małych zwierzętach laboratoryjnych (myszy, szczury);

•      przygotowywanie cyklicznych raportów i sprawozdań;

•      prezentacja wyników badań na konferencjach krajowych i zagranicznych;

•      aktywna współpraca ze wszystkimi grupami badawczymi JCET;

•      opieka nad powierzonym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą naukową.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, następujące dokumenty:

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata
 6. ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 8. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego (z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał) oraz o działalności naukowej kandydata,
 9. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 10. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 11. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 12. informację o przetwarzaniu danych osobowych.(druk w załączeniu)
   

Termin rozpoczęcia konkursu:  12.10.2021. 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 11.11.2021.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do miesiąca po terminie składania ogłoszeń.

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: +48 12 664 54 64

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

 

                                                                                                                                      Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

prof dr hab. Stefan Chłopicki

 Dyrektor JCET

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@jcet.eu