Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości (dyscyplina deklarowana) w zakresie zachowań organizacyjnych z uwzględnieniem etycznych aspektów marketingu i komunikacji organizacyjnej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;
4) wymagane doświadczenie dydaktyczne, udokumentowany dorobek publikacyjny ze szczególnym uwzględnieniem
prac wykorzystujących metody ilościowe i jakościowe oraz udokumentowana bardzo dobra znajomość języka
angielskiego na poziomie umożliwiającym tworzenie tekstów naukowych (od kandydata-obcokrajowca wymagana
jest udokumentowana, płynna znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć
dydaktycznych oraz opracowanie tekstów naukowych).
5) doświadczenie w realizacji projektów badawczych krajowych/zagranicznych przyznawanych w trybie konkursowym
przez instytucje zewnętrzne będzie dodatkowym atutem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl