asystent

Wydział Rehabilitacji Ruchowej
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

1.      Ukończone studia magisterskie na kierunku kosmetologia.

2.      Ukończoną szkołę policealną na kierunku „Podologia i pielęgnacja stóp”.

3.      Co najmniej 4 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego w pracy na stanowisku kosmetologa – praktykowanie na samodzielnym stanowisku w gabinecie kosmetycznym, praca z klientem.

4.      Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej z zakresu kosmetyki, kosmetologii, podologii.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Pracowniczych w Sekcji Kadr AWF, al. Jana Pawła II 78, 31-571 Kraków, tel. 12 683 12 47, następujące dokumenty:

– pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu;

– oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 1 ;

– życiorys;

– kwestionariusz osobowy;

– odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;

– odpis dyplomu ukończenia szkoły policealnej;

– oświadczenie stwierdzające, że AWF w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;

– inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 12 maja 2022 roku.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 12 czerwca 2022 roku (decyduje data wpływu do AWF).

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 30 września 2022 roku.

 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią.

                                                          Z up. REKTORA

                                                              DZIEKAN

                                            Wydziału Rehabilitacji Ruchowej

                                                 Prof. dr hab. Piotr MIKA

 

1Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie informuje, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków, reprezentowana przez Rektora.

2. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków, pawilon A, pokój nr 202. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iodo@awf.krakow.pl lub pod nr telefonu 12 683 14 30.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 12 maja 2022 r. o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Kosmetologii Stosowanej w Instytucie Nauk Stosowanych w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;

b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu z dnia 12 maja 2022 r. o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Zakładzie Kosmetologii Stosowanej w Instytucie Nauk Stosowanych na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.

4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.

5. Jeśli Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie         w ramach usługi Office 365, mogą być one przekazywane do państw trzecich (USA) na podstawie zawartej umowy powierzenia wraz z klauzulami oraz gwarancją wdrożenia przez Microsoft dokumentu zwanego „Tarczą Prywatności”.

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

7. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.

8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: sylwia.rosiek@awf.krakow.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dział Spraw Pracowniczych Sekcja Kadr Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Sekcji Kadr AWF al. Jana Pawła II 78, 31- 571 Kraków, pawilon A, pokój 207.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl