asystent

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej

Data ogłoszenia
  25.05.2022
Forma zatrudnienia
  Umowa o pracę
Status naboru
  W toku
Termin składania podań upływa: 24.06.2022

Rozstrzygnięcie konkursu:          01.07.2022

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Warunki konkursu:

ukończone studia wyższe z zakresu ekonomii;
ukończenie studiów wyższych z zakresu innej dyscypliny będą atutem kandydata
wykształcenie wyższe;
znajomość nowożytnego języka obcego;
ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego;
wygłoszenie referatów na 2 międzynarodowych konferencjach naukowych;
legitymowanie się potwierdzonym stażem naukowym w zagranicznym ośrodku naukowym, trwającymi łącznie co najmniej trzy miesiące
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomii
i rachunkowości;
autorstwo publikacji naukowych lub/i rozdziałów monografii związanych
z działalnością dydaktyczną;
predyspozycje do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;
umiejętność wykorzystywania narzędzi IT oraz baz analizy danych w stopniu zaawansowanym;
znajomość obsługi oprogramowania Comarch OPTIMA
silna motywacja do pracy naukowej w zakresie ekonomii i rachunkowości;
 Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

posiada kwalifikacje określone w Ustawie;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
korzysta w pełni z praw publicznych.
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;
CV;
kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym:
            – odpis dyplomu ukończenia studiów,

wykaz publikacji oraz inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej;
informacja o udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych;
informacja o udziale w stażu zagranicznym
kwestionariusz osobowy;
oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
oświadczenie, że „Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem zatrudnienia”;
 

Zainteresowani proszeni są o złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

 31 – 120 Kraków, al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 – 24:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry

dr. hab. Jakuba Piecucha, prof. URK, tel. 12 662 43 53, e-mail: jakub.piecuch@urk.edu.pl

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wrol@urk.edu.pl