Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Przedsiębiorczości na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:
1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny na kierunku studiów z zakresu zarządzania;
2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;
4) posiadają dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie zarządzania w turystyce,
5) posiadają doświadczenie badawcze (w tym udział w realizacji projektów badawczych), doświadczenie dydaktyczne z zakresu przedmiotów nauk o zarządzaniu i jakości, w tym w zakresie zarządzania w turystyce, doświadczenie zawodowe, praca/współpraca/działania na rzecz podmiotów gospodarki turystycznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz innego języka obcego na poziomie B1.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl