Asystent

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, w zakresie zarządzania projektami i zarządzania edukacją.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

1. posiadanie co najmniej tytułu zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
2. predyspozycje do pracy badawczej;
3. przygotowanie i predyspozycje do prowadzenia pracy dydaktycznej w języku polskim i angielskim;
4. dorobek naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Instytut działalności naukowej, w tym w szczególności
z zarządzania projektami i zarządzania edukacją;
5. doświadczenie i dorobek w zakresie współpracy międzynarodowej;
6. czynny udział w życiu naukowym, potwierdzony wystąpieniami na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach, seminariach, szkołach letnich;
7. posługiwanie się narzędziami informatycznymi wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć zdalnych ze studentami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.olczak@uj.edu.pl