asystent

Aktorski
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki

Opis stanowiska

Rektor Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
ogłasza w dniu 15 września 2022 r.
konkurs na Wydziale Aktorskim w Krakowie
na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w dziedzinie sztuki, dyscyplina sztuki filmowe i teatralne lub sztuki muzyczne
w  niepełnym wymiarze czasu pracy
do prowadzenia przedmiotów: Rytmika, Solfeż

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) oraz mogące się wykazać:

1)                     posiadaniem tytułu magistra lub magistra sztuki,

2)                     czynnym wykonywaniem zawodu muzyka lub tancerza,

3)                     osiągnięciami w organizacji życia naukowego lub artystycznego,

4)                     predyspozycjami do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzonymi listem referencyjnym. 

Osoby zainteresowane powinny złożyć następujące dokumenty:

1) podanie kandydata,

2)      życiorys,

3)      kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

4)      informacje o dorobku artystycznym, naukowym lub pedagogicznym,

5)      list referencyjny, potwierdzający predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego,

6)      odpis dyplomu ukończenia studiów,

7)      oświadczenie w trybie art. 113 (o niekaralności) oraz art. 118 (o braku pokrewieństwa) ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Podanie wraz z pozostałymi dokumentami należy składać do dnia 15 października 2022 r. na adres: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie,  ul. Straszewskiego  21 – 22, 31 – 109 Kraków albo bezpośrednio w Kancelarii Rektora lub w Dziale Kadr AST przy ul. Straszewskiego
21 – 22 w Krakowie.

Decyduje data wpływu dokumentów do AST, a nie data stempla pocztowego.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 października 2022 r.

Konkurs może zostać odwołany w każdym czasie bez podania przyczyny. Konkurs może zostać zakończony bez rozstrzygnięcia.

AST im. St. Wyspiańskiego w Krakowie nie zapewnia mieszkań.

 

Rektor AST              

prof. dr hab. Dorota Segda