asystent badawczo- dydaktyczny

Wydział Inżynierii Lądowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi, wymagania dodatkowe):
 Predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 Ukończenie wyższych studiów technicznych w dyscyplinie „inżynieria lądowa i transport” z wynikiem co najmniej ponad dobrym,
 Tytuł zawodowy co najmniej magistra inżyniera budownictwa,
 Czynna znajomość języka angielskiego, zwłaszcza technicznego,
 Wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy,
 Zainteresowania naukowe związane z konstrukcjami mostowymi, metalowymi i drewnianymi,
 Wskazane legitymowanie się formalnymi uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
 Biegła znajomość europejskich norm i wytycznych projektowania, w szczególności tych odniesionych do konstrukcji mostowych, metalowych i drewnianych,
 Zdolności organizacyjne oraz umiejętność pracy w zespole.

Szczegółowe informację o konkursie można znaleźć na stronie Politechniki w zakładce Praca na PK

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, budynek główny, II piętro, pok. 219, tel. 12 628 23 24 w godz. 08.00 – 14.00.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, znak sprawy L0.1102.1.1.2021 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail gadowska@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do 7.07.2021r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 9.07.2021r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na gadowska@pk.edu.pl