Asystent (badawczo – dydaktyczny)

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA

W grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Informatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 2

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Reprezentowana dyscyplina naukowa: informatyka techniczna i telekomunikacja

1.                             Niezbędne wymagania:

·         tytuł zawodowy magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnej,

·         uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych lub dorobku publikacyjnego, 

·         posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,

·         biegła znajomość  języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

2.                          Dodatkowe wymagania:

·       wskazanie Politechniki Krakowskiej jako jedynego miejsca pracy,

·       wskazanie dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja jako dyscypliny

   swoich badań naukowych,

·       zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej WIiT na swoich publikacjach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK,
aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,
udział w seminariach naukowych i dydaktycznych,
aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjna jednostki,
 inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,
udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

Wymagane dokumenty:
·                           szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·                           podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

·       dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie),

·       zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;

·       certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,

·       wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji,
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych
 

Wymagane dokumenty należy składać w:

Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Architektury (parter), tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 9.09.2022r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 22.09.2022r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach  23-30.09.2022r.  Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl