asystent badawczo- dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w  Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w zakresie integracji europejskiej, ustroju i polityki Unii Europejskiej, badań ilościowych i jakościowych.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  oraz § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)    posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2)    wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

3)    posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

1)    udokumentowany, poparty publikacjami dorobek naukowy w dziedzinie nauk społecznych, w zakresie integracji europejskiej, ustroju i polityki Unii Europejskiej, badań ilościowych i jakościowych,

2)    kompetencje w zakresie przygotowania i prowadzenia projektów badawczych w zakresie tematycznym konkursu,

3)    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie integracji europejskiej, ustroju i polityk Unii Europejskiej,

4)    doświadczenie w zakresie współpracy naukowej ze środowiskiem studenckim,

5)    biegła znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.