Asystent badawczo-dydaktyczny, Katedra Przedsiębiorczosci i Innowacji

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji
Instytutu Ekonomii
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia z zakresu ekonomii, zarządzania lub nauk pokrewnych z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od kandydata wymagane są:
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 zainteresowania naukowe w zakresie ekonomii lub zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przedsiębiorczością i innowacjami,
 posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 przygotowanie do pracy dydaktycznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:
 osobiście w Dziekanacie Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 012 A lub
 elektronicznie na adres e-mail: matysikk@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Asystent w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2023 roku.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2023 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz pełna treść ogłoszenia o konkursie – w załączonym pliku.

 

Załączniki