Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2 etaty

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Instytutu Informatyki, Rachunkowości i Controllingu
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu zarządzania, controllingu, rachunkowości lub finansów z wynikiem co najmniej dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od kandydata/kandydatki wymagane są:
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 zainteresowania naukowe dotyczące zarządzania finansami i controllingu oraz znajomość zagadnień z zakresu zarządzania finansami, controllingu i analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 przygotowanie do pracy dydaktycznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,
 ukończone szkolenia lub staże z zakresu controllingu, rachunkowości i finansów będą dodatkowym atutem,
 doświadczenie w działalności publikacyjnej, udział w wydarzeniach popularyzujących naukę będą dodatkowym atutem,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:
 osobiście w Biurze Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 005 A lub
 elektronicznie na adres e-mail: pietkam@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat/kandydatka zakwalifikowany/-a na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 roku.
Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2023 roku na okres roku z możliwością przedłużenia.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły konkursu – w załączonym pliku. 

Załączniki