Asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy

Instytut Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy
Instytutu Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia z zakresu zarządzania z wynikiem co najmniej plus dobrym oraz uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Od kandydata/kandydatki wymagane są:
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 zainteresowania naukowe z zakresu zarządzania oraz znajomość zagadnień z obszaru zarządzania zasobami pracy,
 posiadanie predyspozycji do prowadzenia prac badawczych,
 przygotowanie do pracy dydaktycznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,
 ukończone szkolenia lub staże z zakresu zarządzania zasobami pracy będą dodatkowym atutem,
 doświadczenie w działalności publikacyjnej, udział w wydarzeniach popularyzujących naukę będą dodatkowym atutem,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,
 w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:
 osobiście w Biurze Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 005 A lub
 elektronicznie na adres e-mail: pietkam@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Asystent w Katedrze Zarządzania Zasobami Pracy”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat/kandydatka zakwalifikowany/-a na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2023 roku.
Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2023 roku na okres roku z możliwością przedłużenia

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły ogłoszenia o konkursie – w załączonym pliku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pietkam@uek.krakow.pl

Zmieniamy się dla Ciebie

Już wkrótce powitamy Cię odświeżoną szatą graficzną i nowymi, lepszymi funkcjami.

Zajrzyj do nas w czerwcu!
Zespół Akademickiej Bazy Ogłoszeń

Close