asystent dydaktyczny – 1 etat

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Data ogłoszenia
  02.03.2022
Forma zatrudnienia
  Umowa o pracę
Status naboru
  W toku
 

Termin składania podań upływa: 05.04.2022

Rozstrzygnięcie konkursu:          08.04.2022

Organizator: Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego

 

Warunki konkursu:

ukończone studia wyższe z zakresu ekonomii;
wykształcenie wyższe;
znajomość nowożytnego języka obcego;
ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego;
wygłoszenie referatów na 2 konferencjach naukowych;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu ekonomiki
rolnictwa oraz funduszy strukturalnych UE;
autorstwo publikacji naukowych lub/i rozdziałów monografii związanych
z działalnością dydaktyczną;
predyspozycje do pracy dydaktycznej na uczelni wyższej;
umiejętność wykorzystywania narzędzi IT oraz baz analizy danych w stopniu zaawansowanym;
silna motywacja do pracy naukowej w zakresie ekonomiki rolnictwa oraz 
funduszy strukturalnych UE;
doświadczenia w działalności gospodarczej będą atutem kandydata.
 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

posiada kwalifikacje określone w Ustawie;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
korzysta w pełni z praw publicznych.
 

Wykaz wymaganych dokumentów:

1.      pisemne zgłoszenie udziału w konkursie;

2.      CV;

3.      kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, w tym:

            odpis dyplomu ukończenia studiów,

wykaz publikacji oraz inną dokumentację osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej;
kwestionariusz osobowy;
dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy w instytucjach okołorolniczych;
oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000);
oświadczenie, że „Uniwersytet Rolniczy będzie moim podstawowym miejscem zatrudnienia”;
 

Zainteresowani proszeni są o złożenie kompletu dokumentów w Dziekanacie Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

 31 – 120 Kraków, al. Mickiewicza 21, p. 225, tel. 48 (012) 662 – 44 – 24:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry

dr. hab. Jakuba Piecucha, prof. URK, tel. 12 662 43 53, e-mail: jakub.piecuch@urk.edu.pl

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Decyzja w sprawie wyboru kandydata jest wyłączną i suwerenną sprawą Uniwersytetu Rolniczego i nie pociąga za sobą konieczności jej uzasadniania.