asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Ameryki Łacińskiej, w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w  dyscyplinie nauki o polityce i administracji lub nauki o bezpieczeństwie, w zakresie państw Ameryki Łacińskiej.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dyscyplinie / na kierunku nauk o polityce i administracji lub nauk o bezpieczeństwie, lub stosunków międzynarodowych;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

1) realna perspektywa uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych;

2) czynny udział życiu naukowym potwierdzony np. wystąpieniami na konferencjach, zjazdach, seminariach i warsztatach;

3) dorobek badawczy i/lub naukowy związany z zakresem prowadzonej przez Zakład działalności naukowej, a w szczególności z zagadnieniami: systemów politycznych i/lub polityki wewnętrznej/zagranicznej, i/lub stosunków międzynarodowych, i/lub problemów bezpieczeństwa wewnętrznego/międzynarodowego w krajach regionu Ameryki Łacińskiej;

4) posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej;

5) biegła znajomość języka angielskiego oraz znajomość języka hiszpańskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie badań i publikowanie prac naukowych;

6) umiejętność pracy w grupie i predyspozycje do działalności organizacyjnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.