asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne, w dyscyplinie nauki prawne, w zakresie prawo międzynarodowe publiczne i/lub prawo unii europejskiej.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania:

udokumentowana publikacjami wiedza naukowa i doświadczenie w badaniu zagadnień dotyczących  następujących obszarów: prawo Unii Europejskiej i/lub prawo międzynarodowe publiczne,
udokumentowane doświadczenia dotyczące umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych dotyczących zagadnień prawnych, w tym w języku angielskim,
udokumentowany aktywny udział w konferencjach naukowych,
znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udział w międzynarodowym życiu naukowym, w tym umiejętność publikowania w tym języku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl