asystent – grupa badawczo-dydaktyczna

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Zakładzie Badań nad Społeczeństwami Wielokulturowymi, w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w  dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauki o kulturze i religii w zakresie badań nad relacjami międzykulturowymi ze szczególnym uwzględnieniem kultury i sztuki grup mniejszościowych i społeczeństw wielokulturowych.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dyscyplinie nauki o kulturze i religii;

2)   wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3)   posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

    Dodatkowe oczekiwania:

1)       dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych dotyczących takich zagadnień jak: relacje międzykulturowe,

mniejszości kulturowe, kultura i sztuka grup mniejszościowych oraz społeczeństw wielokulturowych;

2)       dorobek badawczy, dydaktyczny lub praktyka zawodowa w przynajmniej jednej z następujących aktywności:

organizacje pozarządowe, projekty społeczne, animacja kulturowa i edukacja międzykulturowa;

3)       aktywne uczestnictwo w życiu naukowym krajowym i międzynarodowym;

4)       doświadczenie w publikowaniu prac naukowych i/lub raportów badawczych w języku angielskim;

5)       posiadanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej polegające na udziale w grantach międzynarodowych lub na pobycie na długoterminowych (co najmniej miesiąc) stypendiach i/lub stażach zagranicznych;

6)       doświadczenie w aplikowaniu o granty badawcze, edukacyjne i społeczne;

7)       posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

8)      bardzo dobra znajomość języka angielskiego, potwierdzona certyfikatami, w stopniu umożliwiającym

       prowadzenie badań, publikowanie lub realizowanie zajęć dydaktycznych w tym języku;

9)     dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty w Dziekanacie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych  UJ, Kraków, ul. W. Reymonta 4, pok. 230  w godz. 8.00 – 13.00 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl