ASYSTENT (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

Dodatkowe wymogi:

4) posiadają udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów badawczych lub zajęć dydaktycznych z zakresu bioinformatyki, biofizyki obliczeniowej, chemoinformatyki lub modelowania matematycznego;

5)  posiadają udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom C1+);

6) posiadają udokumentowaną umiejętność programowania w co najmniej jednym za następujących języków programowania: Python, C, C++, R.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.murzyn@uj.edu.pl